Poikkeamislupa kiinteistölle Vedestänousu 172-419-18-19

joulukuuta 04, 2019 at 9:48 ap.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 20.11.2019 § 82 antanut myönteisen
päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Rutalahden kylässä sijaitsevaa kiinteistöä
Vedestänousu 172-419-18-19. Poikkeamisluvan tarve on kun poiketaan asemakaavan
rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (MRL 58 § 1 mom.) ja kaavamääräyksistä rakennus-
paikan pinta-alan suhteen. (MRL 171 § 1 mom.).

Hakija:
Liimatainen Aki

Päätöksen antopäivä on 3.12.2019

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 2.12.2019 - 3.1.2020 Joutsan kunnan
asiointipisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon 
jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän 
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelle, os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta 

Tags: